Informacje o projekcie

StartInformacje o projekcie
Rozwiń

Projekt „Uruchomienie uniwersytetu trzeciego wieku w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.01.00-00-T237/18).

Cel projektu

Cel główny projektu: podniesienie kompetencji niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu poprzez realizację zajęć w ramach uniwersytetu trzeciego wieku dla 90 osób w wieku 60+ w terminie do 31.03.2021 r. Inne zasadnicze cele projektu:

  • propagowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych wśród słuchaczy UTW
  • poszerzenie wiedzy z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu poprawiających jakość życia w podeszłym wieku
  • zapobieganie wykluczeniu społecznemu i aktywizację społeczną słuchaczy UTW
  • poszerzenie zainteresowań oraz pobudzenie aktywności edukacyjnej w zakresie nauk o zdrowiu
  • pobudzenie aktywności społecznej uczestników

Grupa docelowa

Interwencją projektu objęta zostanie niestandardowa grupa odbiorców szkolnictwa wyższego, którą stanowią osoby po 60 roku życia. Wsparciem zostaną objęte wyłącznie mieszkańcy woj. Pomorskiego. Uczestnikami projektu będą osoby, które z własnej inicjatywy wyrażą chęć udziału w projekcie akceptując wszystkie warunki udziału opisane w regulaminie rekrutacji. Interwencją zostanie objętych łącznie 90 osób (60K i 40 M) – 30 osób x 3 edycje kursów.
Lista zadań

Zadanie 1

Opracowanie koncepcji realizacji utworzenia uniwersytetu trzeciego wieku w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

W ramach zadania zostanie opracowany optymalny model utworzonego w GUMed uniwersytetu trzeciego wieku.

1. Opracowanie koncepcji i zakresu tematycznego zajęć realizowanych na UTW.

W okresie styczeń-maj 2019 planowane jest zorganizowanie co najmniej 4 spotkań grupy eksperckiej składającej się z przedstawicieli 3 wydziałów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynatora merytorycznego projektu, przedstawiciela władz uczelni, przedstawiciela lokalnego JTS, przedstawiciela Urzędu Miasta właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu oraz przedstawiciela zewnętrznego podmiotu działającego na rzecz edukacji odpowiedzialnego za realizację zajęć o charakterze integracyjnym i aktywizacyjnym. W skład zespołu ekspertów wejdzie łącznie 8 osób. Efektem ich pracy będzie opracowanie dokumentu koncepcyjnego, na który złożą wszystkie merytoryczne i organizacyjne aspekty niezbędne do uruchomienia UTW na GUMed. Opracowanie szczegółowej koncepcji realizacji projektu zostało rekomendowane przez władze GUMed z uwagi na brak doświadczenia uczelni w realizacji tego typu przedsięwzięć i jest niezbędne do osiągnięcia wysokiej jakości realizowanego wsparcia. Możliwe stanie się opracowanie modelowego programu i scenariuszy zajęć, co pozwoli uzyskać odpowiedni stopień zainteresowania słuchaczy udziałem w projekcie. Docelowo, zajęcia realizowane w ramach UTW mają zostać włączona na stałe do oferty dydaktycznej GUMed.

2. Przygotowanie scenariuszy i programów zajęć Łącznie powstaną 24 scenariusze wraz z programami zajęć realizowanych w ramach UTW. Zakres tematyczny scenariuszy zajęć będzie zgodny z założeniami opracowanej koncepcji i zabezpieczy możliwość przeprowadzenia co najmniej 64h cyklu szkoleń. Za opracowanie scenariuszy z zakresu szkoleń integracyjnych odpowiedzialny będzie zewnętrzny podmiot działający na rzecz edukacji, który posiada doświadczenie w aktywizacji i integracji społecznej osób starszych.Zadanie 2

Przeprowadzenie zajęć w ramach uniwersytetu trzeciego wieku 3 edycje

Zajęcia zostaną zrealizowane w 3 blokach tematycznych(modułach):

1. Zajęcia integracyjne, ogólnorozwojowe – 30 słuchaczy x 12 godz. p<>. Cykl zajęć zrealizowany zostanie w większości przez zewnętrznego wykonawcę – podmiot działającego na rzecz edukacji, który specjalizuje się w tego rodzaju szkoleniach, legitymując się odpowiednim doświadczeniem.

2. Zajęcia z różnych dziedzin nauk medycznych i nauk o zdrowiu 30 słuchaczy x 34 godz. p<>. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów dotyczących specjalistycznych aspektów związanych ze zdrowiem osób w wieku podeszłym, jak i ogólnych zagadnień z zakresu medycyny oraz nauk o zdrowiu, które mają na celu rozwijać zainteresowania słuchaczy.

3. Zajęcia praktyczne z nauk medycznych i nauk o zdrowiu 30 słuchaczy x 18 godz. (10 osób x 3 grupy) p<>. Zajęcia warsztatowe, realizowane w grupach po 10 osób. Przykładowa tematyka zajęć: pierwsza pomoc; jak rozpoznać zawał, udar i jak pomóc; ruch jako lekarstwo, formy aktywności fiz.; opieka nad osobą niepełnospr., opieka domowa, skomponuj własną dietę, bezpieczeństwo farmakologiczne itp. Łączna liczba zajęć zrealizowanych w ramach jednej edycji: 64h

Tematyka poszczególnych zajęć jest komplementarna. Zajęcia realizowane w formie warsztatowej poprzedzane będą zajęciami o charakterze teoretycznym, dzięki czemu możliwe będzie zaznajomienie uczestników z podstawami danego zagadnienia przed realizacją zajęć praktycznych. Zajęcia odbywać się będą w okresach listopad-marzec 2019/2020 r (I edycja), styczeń-czerwiec 2020 r (II edycja) oraz wrzesień-styczeń 2010/2021 r (III edycja). Planowane jest zorganizowanie co najmniej 16 zjazdów x 4h każdy. Zajęcia będą odbywać się nie częściej niż 2 razy w w tygodniu (piątki i soboty) w godz. 10-14.45. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie opracowany w ramach zadania 1. Zajęcia zostaną zrealizowane w salach wykładowych GUMed, zajęcia warsztatowe (10 osób) w salach seminaryjnych.


utw_logowanie_z_info.jpg